Η Εταιρία | Επικοινωνία | Μετάβαση στη αρχική
  Μετάβαση στη αρχική

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Νέα  |  Προϊόντα  |  Ενδεικτικά Έργα  |  Θεωρήματα - Νόμοι  |  Συνδεσμολογίες  |  Σύνδεσμοι  |  Διάφορα  |  F.A.Q.  
  Πώς Να  |  Πίνακες  |  Φωτογραφικό Αρχείο  |  Έντυπα  |  Ρωτάτε & Απαντάμε  |  Περιοχή Μελών |  Προϊόντα Stock  
     

 

ΝΕΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004
     

Απαραίτητος ο τεχνικός ασφαλείας στα σχολεία

Θεωρούν αναγκαία τη θεσμοθέτηση του , οι Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Βορείου Ελλάδος

 

 

Η τήρηση συνθηκών ασφάλειας αφορά τους μαθητές όλων των επιπέδων εκπαίδευσης.

   

Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη για θεσμοθέτηση του τεχνικού ασφαλείας στα σχολικά κτίρια.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος. Στη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός από εισηγητές-εκπροσώπους φορέων, υπηρεσιών, οργανισμών, ερευνητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η θεσμοθέτηση του τεχνικού ασφαλείας στα σχολικά κτίρια προκύπτει από τους εξής λόγους :

 
 1. Αποτελεί νομοθετική επιταγή η ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ (Υ.Α. 88555 / 3293 / 1998), καθώς κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν.1836/89 ως συνέχεια της καθιέρωσης του θεσμού τεχνικού ασφαλείας στον ιδιωτικό τομέα (Ν1568/85 και ΠΔ 17 / 1996).
 2. Η τήρηση συνθηκών ασφαλείας αφορά τους εργαζομένους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, αλλά και όλους τους γονείς και πολίτες που δυνητικά μπορούν να παρευρίσκονται ή να χρησιμοποιούν τις σχολικές εγκαταστάσεις.
 3. Η απουσία έστω και στοιχειώδους καταγραφής των ατυχημάτων και οι αποσπασματικού χαρακτήρα επεμβάσεις δεν οδηγούν σε συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος ούτε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου με ρόλους, καθήκοντα και λειτουργίες για την πρόληψη των ατυχημάτων.
 4. Οι μαθητές αποτελούν μια κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία και την δέουσα προσοχή, ενώ η τήρηση κανόνων ασφαλείας στα σχολικά κτίρια από τους μαθητές - στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης ασφαλείας - θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για το σύνολο της κοινωνίας.
 5. Στο ρόλο του τεχνικού ασφαλείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο διευθυντής του κάθε σχολείου, ούτε οι καθηγητές, ούτε ο τυχόν επιστάτης ή φύλακας, καθώς, και αναρμόδιοι είναι και δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και τις γνώσεις για έναν τέτοιο ρόλο.

Ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας στα σχολικά κτίρια

Είναι ο ειδικά εκπαιδευμένος μηχανικός, με την απαιτούμενη επιστημονική υποδομή και τεχνική κατάρτιση, και με εξειδίκευση σε μονάδες παροχής εκπαιδευτικού έργου σε ανήλικους χρήστες. Θα αναλάβει να υποβάλει σε κάθε σχολικό κτίριο πλήρη μελέτη εκτίμησης κινδύνου σύμφωνα με την νομοθεσία, θα υποδείξει μέτρα και επεμβάσεις και θα ιεραρχήσει-προγραμματίσει χρονικά τις απαιτούμενες δράσεις εκ των προτέρω.Το έργο του τεχνικού ασφαλείας στα σχολικά κτίρια πρέπει να είναι :

 1. Να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση και να συντάξει αρχείο σχολικών κτιρίων στην περιοχή ευθύνης του.
 2. Να συντάξει μελέτη εκτίμησης κινδύνου για κάθε ένα σχολικό κτίριο, την οποία θα υποβάλει προς έγκριση.
 3. Σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΚ και σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και τους θεσμικούς εκπροσώπους τους ανά σχολείο συντάσσει και κοινοποιεί ανά τρίμηνο έκθεση.
 4. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία σε συνεννόηση με τον τεχνικό ασφαλείας προβαίνει σε προγραμματισμό των δράσεων, σε ιεράρχη ενεργειών και σε εξασφάλιση πιστώσεων για τις επείγουσες δράσεις και εργασίες.
 5. Αυτές οι εργασίες καταγράφονται στο ειδικό βιβλίο υγιεινής και ασφάλειας του κτιρίου και ανά διαστήματα επαναξιολογούνται.
 6. Ο προγραμματισμός αυτός είναι δυναμικός, καθώς αλλάζει με την επιστημονική ανάλυση των ατυχημάτων.
 7. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι ο ενδιάμεσος ειδικός, ο εξειδικευμένος μηχανικός που γνωρίζει το κτίριο, παρακολουθεί τις επεμβάσεις σε αυτό, μαθαίνει σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα τη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων και εξασφαλίζει τη μακρόχρονη χρήση του κτιρίου.